niet gemeen, wel gemeend

ALGEMENE

VOORWAARDEN

spiekbrief

GOED OM TE ONTHOUDEN

 1. We gebruiken op deze pagina de afkorting HVJW, welke staat voor de volledige handelsnaam Hosting Voor Je Website
 2. Een actietarief geldt voor de eerste contractperiode, bij verlenging betaalt u het normale tarief.
 3. Eventuele toegekende kortingen gelden alleen voor de eerste contractperiode.
 4. Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd.
 5. Opzeggingen dienen uiterlijk tot 1 maand voor het eind van de contractperiode bij HVJW binnen te zijn.
 6. U geeft een opzegging door via email, gericht aan info@hvjw.nl
 7. U dient per email een bevestiging te ontvangen van deze opzegging.
 8. Na het voltooien, geeft u HVJW opdracht tot het direct leveren van de dienst.

ARTIKEL 1.
DEFINITIES

 1. Hosting Voor Je Website (handelsnaam: HVJW) gevestigd te Schiedam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 44775147.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met HVJW een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie HVJW een offerte daartoe heeft uitgebracht.
 3. Algemene voorwaarden: dit document.
 4. Dienst: de specifieke dienst die HVJW met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst dan wel offerte.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen HVJW en Opdrachtgever krachtens welke HVJW de Dienst zal uitvoeren.
 6. Website: hostingvoorje.website, hvjw.nl, superzeker.nl
 7. Domeinnaamleverancier: een Uitgevende instantie of Registrar, welke als leverancier voor HVJW domeinnamen onder een of meerdere specifieke domeinnaamextensies ten behoeve van Opdrachtgever levert.
 8. Uitgevende instantie: organisatie welke bij IANA als Sponsoring Organisation wordt vermeld bij een of meerdere specifieke extensies en als zodanig is bevoegd om domeinnamen met deze extensies te registreren. Voor alle domeinnamen met de aan de Uitgevende instantie toegewezen extensie(s), beheert de Uitgevende instantie de centrale database en zone, met behulp waarvan domeinnamen kunnen worden gebruikt.
 9. Registrar: een organisatie die toestemming van een Uitgevende instantie heeft gekregen om direct in de centrale database domeinnamen te registreren of te wijzigen.
 10. Extensie: het achtervoegsel (suffix) van een domeinnaam achter de eerste punt, zoals '.nl' in hvjw.nl.
 11. Domeinnaamhouder: de houder van een domeinnaam volgens de Uitgevende instantie.

ARTIKEL 2.
OFFERTE, AANBOD EN AANVAARDING

 1. HVJW zal een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst is inbegrepen en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend. Tevens is het voor Opdrachtgever mogelijk om gebruik te maken van het elektronisch bestelproces op de Website teneinde de Dienst af te nemen. Ook op de Website staat aangegeven welk bedrag zal zijn verschuldigd en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend.

 2. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door HVJW, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft HVJW het recht de prijzen hierop aan te passen.
 4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In aanvulling op de Algemene voorwaarden kunnen er voor specifieke producten en/ of diensten additionele voorwaarden gelden. Deze voorwaarden stelt HVJW beschikbaar voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst, in beginsel door middel van een directe hyperlink.

 5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene voorwaarden zijn voor HVJW alleen bindend indien en voor zover deze door HVJW uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 6. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

 7. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door HVJW.


ARTIKEL 3.
UITVOERING
VAN DE DIENST

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal HVJW zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte.
 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert HVJW dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft HVJW het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HVJW aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan HVJW worden verstrekt.

 5. Het is HVJW niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever, met uitzondering van wijzigingen die HVJW noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de Dienst en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.

 6. Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal HVJW Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot een administratief account en een beheertool waarmee Opdrachtgever naar eigen inzicht levering van de Dienst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan instellen, een en ander binnen de in de Overeenkomst aangegeven grenzen.

 7. Iedere actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. HVJW kan hier dan ook niet voor aansprakelijk worden gesteld. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan HVJW te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

 8. Door HVJW opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. HVJW is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

 9. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 10. HVJW heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/ of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens HVJW niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.


ARTIKEL 4.
PRIJZEN

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

 2. Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van HVJW zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 3. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is HVJW gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. HVJW zal Opdrachtgever hiertoe, via website of e-mail ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 4. Zonder mogelijkheid tot opzegging van Opdrachtgever, zijnde bedrijf, heeft HVJW het recht alle prijzen, die met Opdrachtgever zijn overeengekomen, ieder jaar per 1 januari te verhogen.

 5. Alle voor HVJW uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 5.
HOSTING EN
AANVERWANTE DIENSTEN

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/ of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting- of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

 2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) HVJW die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

 3. HVJW hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (hierna: melders) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van HVJW is gerechtvaardigd, is HVJW gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is HVJW in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. HVJW zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.

 4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is HVJW gerechtigd hiervan aangifte te doen. HVJW kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties HVJW verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

 5. Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is HVJW gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/ of te beëindigen.

 6. Opdrachtgever vrijwaart HVJW voor alle schade als gevolg van bovenstaande. HVJW is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van HVJW in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.

 7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks HVJW, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. HVJW zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

 8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

 9. Zonder toestemming van HVJW is het Opdrachtgever verboden de door HVJW verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

 10. HVJW kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is HVJW bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

 11. Opdrachtgever verstrekt hierbij HVJW een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van HVJW verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door HVJW geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door HVJW.

 12. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.


ARTIKEL 6.
DOMEINNAMEN
EN IP-ADRESSEN

 1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat HVJW voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/ of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Domeinnaamleveranciers, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/ of IP-adres. HVJW vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

 3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van HVJW, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

 4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt HVJW schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

 5. HVJW is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van HVJW.

 6. Indien HVJW een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal HVJW medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, houderwijziging of opzegging van deze domeinnaam.

 7. Domeinnaamhouder en Opdrachtgever worden geacht dezelfde (rechts)persoon te zijn. Indien Opdrachtgever en domeinnaamhouder verschillende (rechts)personen zijn, dan geldt voorts het in dit lid bepaalde, tenzij domeinnaamhouder HVJW of een lokale contactpersoon van HVJW is ten behoeve van Opdrachtgever:

 8. Opdrachtgever verplicht zich de domeinnaamhouder te informeren over en te conformeren aan artikel 6, lid 8, welke geldt voor Opdrachtgever;
 9. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de naleving van alle overige bepalingen uit de Overeenkomst.
 10. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan alle registratievoorwaarden, bepalingen en (geschillen)regelingen die Domeinnaamleveranciers stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/ of het IP-adres. 
 11. HVJW heeft het recht de domeinnaam en/ of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

 12. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is HVJW gerechtigd de domeinnaam en/ of het IP-adres op te heffen.

 13. Opdrachtgever neemt kennis van de privacyverklaring van HVJW (https://www.HVJW.nl/over-HVJW/privacy-en-cookieverklaring) en stemt in met het verwerken van persoonlijke gegevens voor domeinnamen zoals beschreven in de privacyverklaring.

 14. Indien op verzoek van Opdrachtgever gegevens uit de WHOIS zijn afgeschermd of verborgen, heeft dat niet tot gevolg dat HVJW geen (NAW-)gegevens meer aan de bevoegde autoriteiten zal kunnen verstrekken. Indien op HVJW een wettelijke verplichting rust om gegevens aan bevoegde instanties te verstrekken, zal HVJW deze verplichting te allen tijde naleven.

ARTIKEL 7.
BESCHIKBAARHEID
VAN DE DIENST

 1. HVJW zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door HVJW opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.

 2. HVJW stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever hiervoor een aanvullende SLA heeft afgenomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij HVJW opgeslagen data te maken.

 3. HVJW zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. HVJW is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). HVJW is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.

 4. HVJW zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van HVJW. HVJW kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn.

 5. Indien naar het oordeel van HVJW een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van HVJW of derden en/ of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is HVJW gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

ARTIKEL 8.
AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van HVJW voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door HVJW van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van HVJW, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 1.000 euro (exclusief btw).

 2. Aansprakelijkheid van HVJW voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 3. Buiten de in artikel 8 lid 1 genoemde gevallen rust op HVJW geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 8 lid 1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van HVJW.

 4. De aansprakelijkheid van HVJW wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever HVJW onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en HVJW ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat HVJW in staat is adequaat te reageren.

 5. HVJW is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij HVJW meldt.

 7. Opdrachtgever vrijwaart HVJW voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door HVJW geleverde zaken, materialen of resultaten.

ARTIKEL 9.
STORINGEN & OVERMACHT

 1. HVJW heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. HVJW zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. HVJW is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

 2. HVJW heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal HVJW zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. HVJW is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo'n aanpassing.

 3. HVJW zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

 4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat HVJW door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van HVJW kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

ARTIKEL 10.
DUUR EN OPZEGGING

 1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de minimumtermijn die per dienst wordt aangegeven. Als deze minimumtermijn is verstreken zonder dat een partij de wens tot opzegging ten minste één (1) maand voor de einddatum van het contract kenbaar heeft gemaakt, wordt de overeenkomst automatisch verlengd met de per dienst aangegeven termijn. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en Opdrachtgever niet voor het verstrijken van de minimumtermijn de wens tot opzegging kenbaar heeft gemaakt, wordt de overeenkomst automatisch omgezet naar onbepaalde tijd, waarbij een opzegtermijn van één maand geldt.

 2. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, mag Opdrachtgever na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder 'een maand' opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.

 3. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is HVJW gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. HVJW is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.

 4. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast via Mijn HVJW en schriftelijk opzeggen. Aangezien sommige kanalen voor misbruik en identiteitsdiefstal vatbaar zijn, kan HVJW in het belang van Opdrachtgever maatregelen treffen om het risico op dergelijk misbruik te beperken. Uit veiligheidsoverwegingen vraagt HVJW om te allen tijde in te loggen op Mijn HVJW en vanuit daar de dienst op te zeggen.

 5. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen veertien dagen na de totstandkoming, tenzij HVJW reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Diensten die zijn uitgesloten van de veertien dagen bedenktermijn worden inclusief reden vermeld op: https://www.HVJW.nl/over-HVJW/herroepingsrecht.

 6. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft HVJW het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van HVJW op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

ARTIKEL 11.
BETALINGS
VOORWAARDEN

 1. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van HVJW.

 2. HVJW zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst.

 3. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door HVJW.

 4. In afwijking van het vorige lid is HVJW niet verplicht een factuur te sturen indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is. Opdrachtgever zal maandelijks dan wel een ander overeengekomen termijn bij vooruitbetaling het voor die termijn verschuldigde bedrag voldoen aan HVJW.

 5. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan, zo niet behoudt HVJW het recht de diensten (tijdelijk) stil te leggen.

 6. Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119a en 6: 120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke handelsrente). Is Opdrachtgever een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep op bedrijf, dan is hij alsdan de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6: 119 Burgerlijk Wetboek.

 7. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt HVJW in elk geval 5 euro wegens administratiekosten in rekening. Voormelde administratiekosten worden verhoogd tot maximaal 25 euro indien Opdrachtgever nalatig blijft om de vordering van HVJW te voldoen en HVJW is genoodzaakt om haar vordering uit handen te geven. Tevens is Opdrachtgever in laatstgenoemd geval gehouden tot een redelijke vergoeding van buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten als bedoeld in artikel 6: 96 Burgerlijk Wetboek.

 8. Indien HVJW aanvullende (andere dan bovengenoemde) kosten heeft moeten maken om tot incassering van het verschuldigde bedrag te komen, worden deze op de Opdrachtgever verhaald.

 9. Indien Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan HVJW kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal HVJW een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

 10. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 11. In bovenstaande gevallen heeft HVJW voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.


ARTIKEL 12.
RECHTEN VAN
INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij HVJW of diens licentiegevers.

 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

 4. Het is HVJW toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien HVJW door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

 5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 2.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan HVJW, onverminderd het recht van HVJW om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

ARTIKEL 13.
GEHEIMHOUDING

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

 2. HVJW zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van HVJW, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of HVJW daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal HVJW zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.


ARTIKEL 14.
WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. HVJW behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van HVJW of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.


ARTIKEL 15.
SLOTBEPALINGEN

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam.

 3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 4. Onder "schriftelijk" valt in deze voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 5. De door HVJW ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane meting (monitoring), geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

 6. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer. Indien Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft en onder geen enkele van de laatst verstrekte contactgegevens meer bereikbaar is, heeft HVJW het recht om betaalde diensten aan het einde van de contracttermijn te beëindigen en om onbetaald gebleven diensten per direct op te zeggen.

 7. Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

bedankt voor het lezen ツ

Mocht je vragen hebben..

Laat het

Me weten

ga terug naar hvjw.nl
versie 20230407.2